Choď na obsah Choď na menu
 

Prihlásenie na prechodný a trvalý pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max. 5 rokov)
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
Potrebné doklady
Vlastník bytu (domu):
·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·        List vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk).
 
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·        Oznámenie o uzavretí manželstva
·        U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 
Nájomca bytu (domu):
·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·        Nájomná zmluva 
 
Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·        Vlastníci s listom vlastníctva, alebo s rozhodnutim o povolení vkladu, vydané správou katastra  (nie z katasterportal.sk).
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.       
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.
 
Kontakt: 047/43 80 183, e-mail: obecbuzitka@gmail.com
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 
·       Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € /položka 8 prílohy zák. č. 145/1995 Z.z. o správ. popl. v znení nesk. predpisov/  
·       Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ
 
 
Prihlásenie na trvalý pobyt
Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.
Potrebné doklady
Vlastník bytu (domu):
·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·        List vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk).
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·        Oznámenie o uzavretí manželstva
·        U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.
Nájomca bytu (domu):
·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·        Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.
Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·        Vlastníci s listom vlastníctva, alebo s rozhodnutím o povolení vkladu, vydaný správou katastra  (nie z katasterportal.sk).
            
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloži ich úradne overené súhlasy.       
 
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.
 
Kontakt: 047/43 80 183, e-mail: obecbuzitka@gmail.com
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:
·       Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € /položka 8 prílohy zák. č. 145/1995 Z.z. o správ. popl. v znení nesk. predpisov/ 
·       Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.