Choď na obsah Choď na menu
 

Osvedčovanie podpisov a listín

OSVEDČOVANIE PODPISOV

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná v miestnosti určenej na osvedčovanie.

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, mimoriadne môže byť osvedčenie podpisu vykonané na inom vhodnom mieste, a to po dohode so zamestnankyňou obecného úradu.

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený.

Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Potrebné doklady
- občiansky preukaz
- listina, na ktorej má byť osvedčený odpis
 
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 1,50 € / 1 podpis
Poplatok sa platí v hotovosti.

OSVEDČOVANIE LISTÍN

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov. Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Obec nevykonáva osvedčovanie:
  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazovm a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
  • ak ide o zmenky.
Potrebné doklady
- občiansky preukaz
- originál listiny
- fotokópia /odpis/ listiny
 
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 1,50 € / za každú, aj začatú stranu
Poplatok sa platí v hotovosti.