Choď na obsah Choď na menu
 

 

 


NÁZOV    Veľkosť
VZN 5/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce pdf_ikona.gif 281 kB
VZN 6/2011 o zmluvných prevodoch nehnuteľností pdf_ikona.gif 211 kB
Smernica 1/2011 o postupoch pri verejnom obstarávaní pdf_ikona.gif 287 kB
Smernica 2/2011 o používaní služobného motorového vozidla pdf_ikona.gif 202 kB
Rokovací poriadok OZ pdf_ikona.gif 141 kB
Organizačný poriadok Obce Buzitka pdf_ikona.gif 190 KB
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností pdf_ikona.gif 108 KB
Smernica č. 3/2011 o postupe pri vyplňovaní, predkladaní, vyhodnocovaní a uchovávaní majetkového priznania a o konaní pdf_ikona.gif 209 kB
Smernica č. 4/2011 o slobodnom prístupe k informáciám pdf_ikona.gif 197 kB
VZN 9/2011 o používaní a ochrane obecných symbolov pdf_ikona.gif 475 kB

 

 


VZN a smernice 2012


NÁZOV    Veľkosť
VZN 1/2012 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pdf_ikona.gif 202 kB
VZN 2/2012 Trhový poriadok pdf_ikona.gif 156 kB
VZN 3/2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pdf_ikona.gif 112 kB
VZN 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf_ikona.gif 158 kB
VZN 6/2012 o miestnej dani za psa pdf_ikona.gif 167 kB
VZN 7/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje pdf_ikona.gif 106 kB
VZN 8/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva pdf_ikona.gif 174 kB
VZN 9/2012 o miestnej dani z nehnuteľností pdf_ikona.gif 221 kB
Smernica č. 1/2012 pre vykonávanie verejného obstarávania pdf_ikona.gif 168 kB
Vnútorný predpis č. 1/2012 o zásadách Obce Buzitka pre tvorbu a použitie SF pdf_ikona.gif 154 kB

 


VZN a smernice 2013


NÁZOV    Veľkosť
Smernica č. 1/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Buzitka pdf_ikona.gif 225 kB
VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a šk. zariadení pdf_ikona.gif 154 KB
Štatút obecnej knižnice pdf_ikona.gif 216 KB
VZN 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pdf_ikona.gif 255 KB

VZN 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce

pdf_ikona.gif

348 KB

 


VZN a smernice 2014


NÁZOV    Veľkosť
Bezpečnostný projekt IS

pdf_ikona.gif

364 KB
Dodatok č. 1/2014 k VZN 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce

 

pdf_ikona.gif

 138 KB
Dodatok č. 1/2014 k VZN 9/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti

pdf_ikona.gif

191 KB

VZN a smernice 2015

NÁZOV VZN
VZN č. 1/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Buzitka VZN 12015 Prevadzkovy poriadok pohrebiska.docx
   

VZN a smernice 2016

NÁZOV VZN
Interný predpis č. 1/2016 o registratúrnom poriadku Obce Buzitka RGP OcU Buzitka.pdf
PHSR obce Buzitka 2016 - 2020 PHSR Buzitka 2016-2020.pdf

VZN a smernice 2017

NÁZOV VZN
Dodatok č. 1 k VZN 10/2011 Dodatok c.1 k VZN 102011.pdf
Dodatok č. 1 k VZN 5/2012 dodatok c.1 k VZN 52012.pdf
VZN č. 1 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Buzitka VZN - 12017 pouzivanie pyrotechniky.pdf
Dodatok č. 2 k VZN 5/2012 dodatok c.2 k VZN 52012.pdf

VZN a smernice 2018

NÁZOV VZN
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Buzitka 2018 - 2022 Komunitný plán soc. služieb Buzitka.pdf

VZN a smernice 2019

NÁZOV VZN, smernica
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Buzitka Prevadzkovy poriadok multifunkcneho ihriska v Buzitke.pdf
Dodatok č. 2 k VZN 9/2012 dodatok-c.-2-vzn-c.92012-dzn.pdf

VZN a smernice 2020

NÁZOV VZN, smernice
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v.pdf
   

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Výročná správa, záverečný ucet

(AAAAA, 23. 10. 2022 15:03)

?????? Neni čo???

Zmluvy 2022

(AAAAA, 23. 10. 2022 15:01)

Nejak málo.....

Smernice za 21/22

(AAAAA, 23. 10. 2022 15:00)

Neni čo zverejnovat?